Zorgburo Joke Francke Zorgburo Joke Francke

 PRIVACYVERKLARING Joke Francke verpleegkundige 

 

 

Indien u (vertegenwoordiger van) een (potentiele) cliënt bent bij Joke Francke verpleegkundige of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om deze privacyverklaring goed door te lezen.

 

1.    VERANTWOORDELIJKE

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Joke Francke verpleegkundige, hierna te noemen Joke Francke,

 

J. S Francke

Scheepstimmerdijk 4a

4301 LT Zierikzee

KvK-nummer: 57072434

 

Contactgegevens: 

yokezzee@zeelandnet.nl

06 22926029

 

2.    GEGEVENS EN DOEL VERWERKING

 

2.1 In het kader van de afgesloten zorgovereenkomst worden de volgende persoonsgegevens van de cliënt verwerkt:

·      Volledige naam

·      Adresgegevens

·      Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

·      Zorgovereenkomst

·      Gezondheidsgegevens

 

Voor zover noodzakelijk voor zorgverlening met tussenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of de zorgverzekeraar kunnen de volgende persoonsgegevens van de cliënt aanvullend worden verwerkt:

·      Geboortedatum

·      BSN-nummer

·      Nationaliteit

·      Clientnummer zorgverzekeraar of SVB

·      Indicatiegegevens

 

Tevens kunnen de volgende persoonsgegevens van een vertegenwoordiger of contactpersoon van de cliënt aanvullend worden verwerkt indien dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de zorgovereenkomst of declaratie van de zorgverlening (via de SVB):

·      Volledige naam vertegenwoordiger of contactpersoon

·      Adresgegevens vertegenwoordiger of contactpersoon

·      Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) vertegenwoordiger of contactpersoon

·      BSN-nummer vertegenwoordiger

·      Geboortedatum vertegenwoordiger

 

2.2 Joke Francke verwerkt de in 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·      Uitvoering van de met u afgesloten zorgovereenkomst

·      Om contact op te kunnen nemen met u of uw vertegenwoordigers

·      Voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of voor het afhandelen van de van u verkregen informatie

·      Voor facturatie- en boekhoudkundige doeleinden

·      Voor correspondentie met paramedische diensten, de zorgverzekeraar en SVB omtrent (informatie over) de te leveren zorg en de cliënt.

 

Grondslag

Met het aangaan van de zorgverleningsovereenkomst heeft u Joke Francke, voor zover nodig, toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens. Voor zover toestemming niet benodigd is betreft de grondslag de uitvoering van de zorgverleningsovereenkomst.

 

Met wie worden deze gegevens gedeeld 

Joke Francke deelt de van de cliënt ontvangen persoonsgegevens alleen met derden in het kader van de door de cliënt verstrekte opdracht om zorg te verlenen en de overeenkomst uit te voeren. Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld gedeeld worden met de SVB ten behoeve van de administratie en facturatie. Deze gegevens worden alleen aan derden doorgegeven voor zover zij deze gegevens daadwerkelijk behoeven om de benodigde of door de cliënt verzochte zorg te verlenen of declareren.

 

3.    BEWAARTERMIJNEN

3.1Joke Francke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van haar cliënten gedurende de duur van de zorgovereenkomst en daarna. Na afloop worden de gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen. 

 

4.     BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN BEWERKERS

4.1  Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Joke Franckepassende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerkingen en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Joke Francke heeft met de door Joke Francke voor de verwerking ingezette leveranciers en hulppersonen, zoals een administratiekantoor of bemiddelaar, vergelijkbare afspraken gemaakt.

 

5.    INZAGERECHT, VERWIJDERING, VRAGEN EN KLACHTEN

5.1  Via yokezzee@zeelandnet.nlof schriftelijk middels een brief naar bovenstaand adres kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Joke Francke zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien uw verzoek niet wordt ingewilligd wordt hier nadere toelichting aan gegeven.

5.2  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met Joke Francke. Joke Franckezal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Joke Francke u hiervan op de hoogte brengen.

5.3  Indien u klachten heeft over de wijze waarop Joke Franckeuw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met Joke FranckeIndien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan Joke Francke.

 

6.    WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via e-mail, schriftelijk of mondeling bekend gemaakt.